Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

talkandtalk
Człowiek miewa w życiu takie chwile, że lubi otaczać się przedmiotami, które przypominają smutek.
— Bolesław Prus "Kamizelka"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viadistraacted distraacted

March 06 2017

9612 942c 500
talkandtalk
5966 1a64 500
Reposted fromgifluv gifluv vianastypsychotic nastypsychotic
talkandtalk
talkandtalk
3002 bc89 500
Reposted frommagdenvja magdenvja vianastypsychotic nastypsychotic
talkandtalk
Reposted fromlaluna laluna vianastypsychotic nastypsychotic
talkandtalk
2337 7d8b 500
Reposted fromte-quiero te-quiero vianastypsychotic nastypsychotic
talkandtalk

ourbodiesglow:

me as hell

talkandtalk
talkandtalk
‘You’ll stay with me?’
‘Until the very end.’
J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows
(via theliteraryjournals)
Reposted fromscarletsailor scarletsailor

March 04 2017

talkandtalk
Lasów mi trzeba, samotnych ścieżek, otwartych przestrzeni, zieleni wszechobecnej.
talkandtalk
Każdy zasługuje na drugą szansę,
nieliczni także na trzecią,
czwartej nie dawaj nikomu.
— Katarzyna Michalak
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawabnicu wabnicu
talkandtalk
4813 29ae
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawabnicu wabnicu
talkandtalk
Żaden człowiek nie przygotuje Cię na swoje odejście. A już na pewno nie ten, który nauczył Cię swojej obecności.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viawabnicu wabnicu

June 22 2015

talkandtalk
4175 d937 500
poświatowska
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawabnicu wabnicu
talkandtalk
talkandtalk
4681 06a3
talkandtalk
Jest pierwsza w nocy, pachne alkoholem i kwiatami. Jestem pijana albo zraniona.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl